FAQ Najczęściej zadawane pytania odnośnie
zgłoszeń na utylizację azbestu

 • Czy mogę złożyć wniosek na utylizację azbestu jeśli w poprzednim naborze zrezygnowałem z udziału w projekcie?

  Tak

 • Czy grożą mi jakieś konsekwencje finansowe jeżeli zrezygnuję z realizacji wniosku?

  Tylko w przypadku realizacji przez Wykonawcę prac związanych z usuwaniem azbestu (wyjazd na miejsce
  lokalizacji itp.)

 • Czy mogę zrezygnować z udziału w projekcie po złożeniu wniosku?

  Tak, należy taką informację na piśmie przekazać do gminnego koordynatora projektu oraz wykonawcy prac.

 • W jaki sposób mogę skontaktować się z wykonawcą prac w celu ustalenia terminu utylizacji azbestu?

  Informacja o wyborze wykonawców oraz osoba do kontaktu będzie znajdowała się na stronie projektu.
  Wykonawca będzie się kontaktować z beneficjentami w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.

 • W jaki sposób będzie przekazywana informacja o zakwalifikowaniu wniosku?

  Informacja będzie można uzyskać u właściwego Gminnego Koordynatora projektu lub w biurze projektu. 

 • Jakie załączniki są potrzebne do wniosku gdy azbest zalega na nieruchomości?

  W przypadku azbestu pozostającego na gruncie:
  kserokopia Oświadczenia Wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
  Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - nie dotyczy w
  przypadku odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.

 • Jakie załączniki są potrzebne do Zgłoszenia gdy azbest występuje na dachu?

  W przypadku pokryć dachowych:
  kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zgłoszenia wykonania robót budowlanych
  związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć
  dachowych na budynkach

  lub

  kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
  Każdorazowo – jeśli charakter robót tego wymaga.

 • Czy na Zgłoszeniu są potrzebne podpisy współwłaścicieli?

  Do podpisu Zgłoszenia lokalizacji uprawniona jest osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy ww. Zgłoszenie na cele związane z realizacją Projektu.

 • Gdzie należy się zgłosić jeśli chce się usunąć wyroby zawierające azbest?

  Należy się udać do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na lokalizację występowania wyrobów
  zawierających azbest.

 • Kto może złożyć zgłoszenie lokalizacji w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest?

  osoby fizyczne (100% dofinansowania),