Aktualności bądź na bieżąco

Kontakt do Wykonawców

Znajdziecie tutaj Państwo nr kontaktowe do Wykonawców prac związanych z usuwaniem azbestu.

Czytaj więcej

Ruszamy z usuwaniem azbestu w całym województwie.

Wybraliśmy wykonawcę prac związanych z usuwaniem azbestu w pozostałej części województwa.

Czytaj więcej

Ruszył IV nabór wniosków na usuwanie azbestu.

Od 25 maja do 3 lipca można składać Zgłoszenia lokalizacji w urzędach gminy.

Czytaj więcej

Nowy regulamin uczestnictwa. Wkrótce nowy nabór wniosków

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom części mieszkańców wprowadzamy zmiany w regulaminie. Wkrótce też ogłosimy nowy nabór.

Czytaj więcej

Wracamy w teren

Po chwilowm zawieszeniu prac, znowu zaczynamy usuwać azbest.

Czytaj więcej

Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

Usuń azbest bezpłatnie - złóż "Zgłoszenie lokalizacji" i pozbądź się azbestu ze swojej nieruchomości

Czytaj więcej

Harmonogramy prac

Poniżej przedstawiamy wstępne harmonogramy prac związanych z usuwaniem azbestu przyjęte przez wykonawców.

Czytaj więcej

Jak usuwamy azbest

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z usuwania azbestu

Czytaj więcej

Informacja dla osób planujących skorzystać z usługi demontażu pokrycia dachowego

Wymagane dokumenty

Czytaj więcej

Województwo lubelskie najszybciej pozbywa się szkodliwego azbestu

Województwo lubelskie nie zwalnia tempa i wkrótce rozpocznie kolejny duży projekt

Czytaj więcej

Projekt „System gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 • Zasięg działania: Całe województwo lubelskie

 • Całkowita wartość projektu: 25 000 000 PLN

 • Źródła finansowania

  85 % - EFRR
  15 % - Budżet województwa

  Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2017 r. - 31 grudnia 2019r.

 • Cel główny

  Poprawa życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez kontynuację wykorzystania systemu gospodarowania odpadami azbestowymi.

 • Cele szczegółowe

  • zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie systemu gospodarowania odpadami azbestowymi,
  • uzyskanie pełnej kontroli nad przepływem strumienia odpadów zawierających azbest od momentu ich wytworzenia do unieszkodliwienia,
  • przyspieszenie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubelskiego,
  • podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie szkodliwości azbestu,
  • włączenie samorządów z terenu województwa lubelskiego w edukację i promocję działań polegających na bezpiecznym eliminowaniu azbestu ze środowiska,
  • stworzenie warunków do rozwoju regionu w oparciu o sektory wysokiej szansy (turystyka, przetwórstwo produktów rolnych i ekologiczna żywność, innowacyjne technologie, budownictwo, techniki energooszczędne i wykorzystanie ze źródeł odnawialnych).
 • Zakres geograficzny

  Projekt ma zasięg regionalny i będzie realizowany na terenie całego województwa lubelskiego. Do projektu przystąpiły wszystkie gminy (213) z terenu województwa lubelskiego.

 • Główne zadania w Projekcie

  W projekcie przewiduje się następujące działania, które można podzielić na trzy grupy:

  • działania koordynująco - formalne, zapewniające prawidłową realizację projektu.
  • usługi związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych
  • kluczowa dla powodzenia Projektu – kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców województwa lubelskiego.
 • Do kogo skierowany jest Projekt?

  Projekt skierowany jest przede wszystkim do właściciel, zarządców, użytkowników obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub terenów (posesji), na których został złożony usunięty azbest. Ze względu na to, że największa koncentracja wyrobów zawierających azbest występuje na terenach wiejskich, przewiduje się, że ich mieszkańcy będą głównymi potencjalnymi odbiorcami pomocy w ramach Projektu.

  Projekt dotrze do dzieci, młodzieży, aby już od najmłodszych lat można było kształtować postawy proekologiczne, a także mediów, które będą wspierały tworzone w ramach Projektu przekazy.

 • Krótko o Projekcie

  Obowiązek usuwania azbestu zapisany jest w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 r. Cel ten przyświeca również samorządom, które przyjmują własne, bardziej szczegółowe, odnoszące się do danego terenu dokumenty strategiczne. Województwo Lubelskie w roku 2016 przyjęło „Aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032”. Dodatkowo poszczególne gminy również podejmują się opracowania i wdrożenia gminnych dokumentów strategicznych w tym zakresie.

  W celu efektywnego zarządzania materiałami zawierającymi azbest niezbędne jest stworzenie narzędzi i mechanizmów zapewniających skuteczny monitoring ilości azbestu występującego w danych obszarach, dynamiki jego usuwania, a także prognozowanie umożliwiające efektywny i racjonalny dobór środków do zakończenia zadań zawartych w ww. strategiach. Na poziomie centralnym opracowano wytyczne dotyczące ewidencjonowania azbestu przez regionalne i lokalne samorządy, a także uruchomiono narzędzie w postaci strony https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/, na której zamieszczone są aktualne dane związane z istniejącym azbestem na terenie Polski.

  Województwo lubelskie jest jednym z najuboższych regionów w kraju (69,4 % średniego poziomu dla Polski i 35,2% średniej unijnej). Większość mieszkańców województwa nie jest w stanie samodzielnie, bez wsparcia środków zewnętrznych, sfinansować usunięcie wyrobów zawierających azbest. Konieczne jest zatem pilne podjęcie wszelkich starań, aby osiągnąć wyznaczony cel i uchronić mieszkańców województwa przed negatywnym oddziaływaniem azbestu. Realizacja projektu zakłada 100% wsparcie działań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu dla osób fizycznych.

  Bogate walory środowiska naturalnego województwa lubelskiego (22,7% powierzchni województwa to obszary prawnie chronione) szczególnie obligują do redukcji istniejących zagrożeń dla środowiska. Niewątpliwie do zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny, można zaliczyć użytkowanie wyrobów zawierających azbest oraz ich nielegalne składowanie. Województwo lubelskie jest na drugim miejscu w kraju (po województwie mazowieckim) pod względem ilości nagromadzonych wyrobów zawierających azbest, a biorąc pod uwagę ilość azbestu w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwo lubelskie jest na pierwszym miejscu w kraju.

 • Najważniejsze potrzeby

  • zbudowanie dobrze zorganizowanego, skoordynowanego i skutecznego systemu usuwania, unieszkodliwiania i monitoringu ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest,
  • zdecydowanie przyspieszenie tempa usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie pilnie z terenów wiejskich i cennych przyrodniczo,
  • wsparcie finansowe dla mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu,
  • konieczność intensyfikacji zadań związanych ze wzrostem świadomości mieszkańców na temat szkodliwości odpadów azbestowych.


  Realizacja Projektu jest w pełni spójna z nadrzędnymi celami Samorządu Województwa Lubelskiego, określającymi strategię rozwoju regionu, jakimi są m. in. poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców (ograniczenie zachorowalności i śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych), zachowanie wartości środowiska naturalnego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń (stopniowe ograniczenie, a następnie całkowita eliminacja emisji pyłów zawierających azbest w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu zdrowia i środowiska) oraz pobudzenie aktywności gospodarczej (przyrost wartości gruntów i nieruchomości, wzrost inwestycji, proekologiczny rozwój wsi, rozwój ekoturystyki).

  Realizacja PROJEKTU przyczyni się do zwiększenia terenów czystych ekologicznie, rozwoju doskonale wyposażonej i rozbudowanej bazy ekoturystycznej, co stanie się bardzo atrakcyjną propozycją na wypoczynek dla turystów z Polski, jak i z zagranicy.